خرید اشتراک ویژه

دیالوگ تصادفی

Annie Hall 1977

حتی زمان بچگی هم میرفتم سراغ زن های نامناسب. فکر کنم مشکل همینه. وقتی مادرم من رو برای دیدن سفید برفی برد، همه ...